Platby

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom

  • v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice podľa VZN č.103 príspevok 20/mesiac dieťa
  • Číslo účtu: SK6756000000000442484073

Odsúhlasený rodičovský príspevok OZ pri MŠ (13.09.2016 na plenárnej schôdzi)

  • 10 EUR/mes.
  • 8 EUR/mes. v prípade súrodencov / 2 a viac detí
  • Číslo účtu: SK0409000000005047245745

Všetky poplatky za MŠ prosíme uhrádzať do 15. v danom mesiaci.

Variabilné symboly má každé dieťa priradené jednotlivo.

 

Stravná jednotka

  • 1,45 EUR/deň

Poplatok za stravu prosíme uhrádzať do 5. v danom mesiaci.