Dôležitý oznam !!!aktualizácia 8.11.2020

OZNAM

Na základe Ministerstva školstva zo dňa 8.11.2020, môže od 2.11.2020

   Vstúpiť do vnútorných alebo vonkajších priestorov MŠ môže iba osoba, ktorá sa vie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR  testu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu z celoplošného testovania (vykonaným od 29.10.2020 do 15.11.2020).

 

   Vstúpiť do vnútorných alebo vonkajších priestorov MŠ smie iba osoba, na ktorú sa nevzťahuje zákaz vychádzania a ktorej nie je nariadená karanténa. Zároveň Vás chceme poprosiť, ak sa vo Vašej rodine (u osoby žijúcej v spoločnej domácnosti) vyskytol pozitívny prípad na COVID-19, na dieťa sa vzťahuje povinná karanténa, aby ste to nahlásili triednym učiteľkám alebo riaditeľke školy.

Po ukončení karantény dieťa môže nastúpiť do MŠ iba s lekárskym potvrdením!

Pri nástupe do materskej školy je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti - viď. nižšie (alebo Vám ho poskytnú triedne učiteľky pri nástupe):

Vyhlásenie o bezinfekčnosti- na stiahnutie 

Ďalej Vás chceme poprosiť, aby ste dodržiavali nariadenia ÚVZ SR a vyhlášky ÚVZ SR od 29.10- do 6.11.2020  a Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania viď nižšie :

 

Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam

OZNAM O ZÁKAZE a povolení VSTUPU DO BUDOVY A O VÝNIMKÁCH ZO ZÁKAZU VSTUPU DO OBJEKTU - klik pre otvorenie

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_14_2020.pdf

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_14_2020.pdf

 

 (MŠVVaŠ SR) :

 

Zákaz sa nevzťahuje na:

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 3. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
 4. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,
 5. dieťa do desiatich rokov veku,
 6. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 7. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 8. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 9. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 10. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 11. osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je štatutár školy resp. ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných i vonkajších priestorov MŠ Humenská 51, Košice predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa písm. a) až k); do tohto dokladu je štatutár školy resp. ním poverený zamestnanec oprávnený nahliadnuť.

  Predloženie dokladu možno nahradiť v prípadoch podľa písm. d), f) až k) potvrdením o výnimke podľa prílohy, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

  Pre zamestnancov školy: V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1 cit. vyhlášky, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zákaz podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 21/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,

c) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020,

d) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

e) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,

f) dieťa do desiatich rokov veku,

g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

k) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

l) osobu, ktorá mala v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19, m) osobu, ktorá je alebo bola v čase od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže.

Späť