Nástup do MŠ - Aktualizácia ku 1.3.2021

 

Do MŠ vstupuje dieťa v sprievode len jednej osoby ( jedného rodiča) . Taktiež dieťa môže prísť vyzdvihnúť z MŠ len jedna osoba. 

 

Ako to bude vyzerať ráno


Povinná bude dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, dezinfekcia je umiestnená oproti hlavnému vchodu.   Rodič alebo sprevádzajúca osoba, musí mať vždy nasadené rúško. Dieťa má náhradné rúško v skrinke. ( čiže 2ks.) Do šatne smie vstúpiť iba rodič a dieťa + rodič a dieťa , čiže dokopy 2 dospelé osoby a 2 deti, aby si učiteľka mohla vyplniť  a skontrolovať dokumenty potrebné vzhľadom k epidemiologickej situácií.  Ostatní rodičia musia dodržiavať odstup, resp. počkať vonku.  Dieťa si pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy umyje  ruky. Meranie teploty v MŠ budú pedagogickí zamestnanci vykonávať ráno a priebežne podľa zváženia. Na vychádzke je povinné  rúško u detí, aj u pedagogických zamestnancov.

Dokumenty na podpísanie

Rodič pri nástupe dieťaťa do materskej školy od 1.3.2021 vypíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a umožní pedagogickému zamestnancovi nahliadnuť k výsledkom testovania, ktoré nesmie mať  viac ako 7 dňovú platnosť.

V zmysle §1 vyhlášky ÚVZ SR č. 14 podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa v období od 1. februára 2021 05:00 hod. do odvolania z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadenínariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu).

 Z uvedeného vyplýva, že osoba, ktorá vstupuje do vnútorných alebo

 vonkajších priestorov materskej školy sa musí preukázať potvrdením

 o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom

 výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 ,  alebo sa musí preukázať výnimkou podľa §1

 ods. 2 citovanej vyhlášky.

U detí, ktorým bola nariadená karanténa, alebo boli s pozitívnou osobou je potrebné pri opätovnom nástupe do MŠ predložiť potvrdenie od všeobecného lekára.

Ďakujeme

 

Späť