Aktualizácia ku nástupu od 3.3.2021

Dobrý deň,

Mesto Košice na základe aktuálnych informácií z ministerstva školstva Vám oznamuje, že až do piatka 5. marca 2021 budú môcť všetky deti  materských škôl a žiaci na 1. stupni základných škôl pokračovať v prezenčnej výučbe za rovnakých podmienok ako mali pri svojom nástupe do školy od pondelka 1. marca 2021

 

KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

 Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 §1 sa v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov do 10 rokov veku aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.Späť