Zápis detí od 3.5.2021-5.5.2021

Zápis prebieha od 03.05.2021 – 05.05.2021

 v čase od  03.05.2021          08.00 – 13.00 hod.

                  04.05.2021          10.00 -  16.30 hod.

                  05.05.2021          08.00 -  11.30 hod.

Info: www.mshumenska.sk

         T.č. 0907 900 111

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Humenská 51 v školskom roku 2021/2022

         Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022. Oznam zverejní  obvyklým spôsobom a v stanovenom termíne.

Jednou z možností je vložiť originál žiadosti s potvrdením od pediatra do označenej poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri vchode ( po ľavej strane),  pred vstupom do  budovy materskej školy.

Ak by ste sa rozhodli podať žiadosť prezenčným spôsobom, upozorňujeme, že do areálu materskej školy môžete vstúpiť len s potvrdením o platnom negatívnom RT-PCR teste alebo antigénovom teste, certifikovanom na území Európskej únie na ochorenie COVID-19  (alebo s potvrdením o platnej výnimke z testovania) a podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  (tlačivo bude k dispozícii v materskej škole).

Môžete taktiež poslať oskenovanú  žiadosť o prijatie dieťaťa, s potvrdením o  jeho zdravotnej spôsobilosti od pediatra a informáciou o očkovaní emailom, na adresu mshumenska51@azet.sk  a následne v čo najkradšom čase doručiť do materskej školy originál.

POSTUP pri podávaní žiadostí:

1.Vytlačiť, vypísať a potvrdiť žiadosť lekárom (viď nižšie)

2. V čase určenom na zápis priniesť vyplnenú a potvrdenú žiadosť ( aj s potvrdením od pediatra)

3. Na zápis priniesť rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

PROSÍM NA ZADNÚ STRANU UVIESŤ INÉ MATERSKÉ ŠKOLY, DO KTORÝCH STE ZASLALI ŽIADOSTI O PRIJATIE.

 

 DORUČENIE ŽIADOSTI:

 • osobne v riaditeľni školy
 • poštou
 • vhodením do poštovej schránky školy
 • mailom – oskenovanú žiadosť potvrdenú pediatrom - doručiť aj fyzicky - mshumenska51@azet.sk

Určenie spádovosti sa týka  detií ktoré dovŕšia 5 rokov veku do 31.8.2021 - Spád MŠ Humenská 51 tvoria tieto ulice : ( Humenská , Bardejovská, Michalovská, TR. SNP , Petzvalova, Moldavská cesta, Jedlíkova , Mikovíniho , Hellova, Stodolová, Sluková, Pytliacka, Beskydská, Poloninská, Macáková, Čergovská, Pieninská,   Sv.Vavrinca) - týka sa to 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

žiadosť o prijatie dieťaťa 2021 do MŠ

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

 

 1. na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov veku,
 2. na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 3. deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,/ ktoré do 31.08.2021dovŕšia 5 rokov veku/ budú uprednostnené podľa trvalého bydliska,
 4. výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy, dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný alebo diagnostický pobyt,
 5. kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

 

 

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:

 

 1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, žiadosť je zverejnená na web stránke MŠ a zároveň ju poskytuje aj riaditeľ MŠ.
 2. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.
 3. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa. Toto potvrdenie nie je potvrdením o akútnom stave dieťaťa, ale potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou diagnózou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí v MŠ.
 4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Miesto a termín zápisu do MŠ:

 

riaditeľňa MŠ Humenská 51, Košice, poštová schránka, e-mail

 

 

                                                                                             Mgr. Monika Štrompová

                                                                                                   riaditeľka MŠ

        

 

 

 

 

 

                                                                                         

Späť