Na stiahnutie

Dokumenty

tlačivo na darovanie 2 % z dane

 

Žiadosti a potvrdenia

Splnomocnenie - deti
Vypisuje zákonný zástupca ak splnomocňuje prevzatím dieťaťa z materskej školy inú osobu.

Žiadosť o prerušenie dochádzky a odpustenie školného
Vypisuje rodič dieťaťa, ak dieťa nenavštevovalo MŠ viac ako 30 za sebou nasledujúcich kalendárnych dní (aspoň 31 dní).

Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Vypisuje rodič pred každým nástupom do mš ( po prázdninách, novoprijaté, pri neprítomnosti dieťaťa v MŠ viac ako 5dní ).

Žiadosť o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania

Žiadosť o prijatie dieťaťa 2020

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ 2020

Zápisný lístok na stravu 2019

Zápisný lístok na stravu prípravka 2019

Žiadosť o prerušenie dochádzky 2018