Na stiahnutie

Dokumenty

Zápisný lístok stravníka - prípravka

Zápisný lístok stravníka

tlačivo na darovanie 2 % z dane

Vyhlásenie o bezinfekčnosti Covid 

 

Žiadosti a potvrdenia

Splnomocnenie - deti
Vypisuje zákonný zástupca ak splnomocňuje prevzatím dieťaťa z materskej školy inú osobu.

Žiadosť o prerušenie dochádzky a odpustenie školného
Vypisuje rodič dieťaťa, ak dieťa nenavštevovalo MŠ viac ako 30 za sebou nasledujúcich kalendárnych dní (aspoň 31 dní).

Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Vypisuje rodič pred každým nástupom do mš ( po prázdninách, novoprijaté, pri neprítomnosti dieťaťa v MŠ viac ako 3dní ).

Žiadosť o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania

 

Podmienky prijatia do MŠ

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 2021

žiadosť o prijatie dieťaťa 2021 do MŠ