OZ Deti z Humenskej

Pri deťoch človek potrebuje pohár plný múdrosti, súdok obozretnosti a more trpezlivosti.

František Saleský
 
Vážení návštevníci,

vítame Vás na našej internetovej stránke, veríme, že bude pre Vás príjemným sprievodcom a poskytne Vám dostatočný a prehľadný systém informácií o materskej škole, aktivitách, plánoch, podujatiach, výchovno-vzdelávacom procese v našom zariadení, ktoré je situované v obľúbenej mestskej časti Košice-Západ, časť Terasa Luník VII.

Pre dieťa je pobyt v materskej škole prirodzeným obohatením jeho fyzického a duševného života. Čas strávený v materskej škole je naplnený zmysluplnými aktivitami a činnosťami. Vaše deti čaká príjemné a podnetné prostredie, svet hier, hudby a pohybu, živej a neživej prírody, kultúry, vedy a techniky. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí.

 

OZ Deti z Humenskej

Názov: Občianske združenie "Deti z Humenskej"
Adresa sídla: Materská škola, Humenská 51, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Odvetvie ekonomickej činnosti - hlavná činnosť /SK NACE /: 94992 Činnosti záujmových organizácií
 
IČO: 42249431
 
Štatutárny zástupca: Viera Fráková

Stanovy OZ  a  všetky dokumenty súvisiace s OZ sú k nahliadnutiu u štatutárneho zástupcu

OZ sa riadi plánom práce OZ.

Číslo účtu : SK04 0900 0000 0050 4724 5745 - 10€ jedno dieťa 8€ 2 a viac detí

Príspevok sa neuhrádza v mesiacoch júl a august

 

Členovia OZ:

Predseda: Viera Fráková
Podpredseda:  
Ďalší členovia:

Mgr. Monika Štrompová

 

Revízna komisia: Iveta Magicová
Michaela Kurillová 
Monika Babejová
Pokladník: Lýdia Barabasová
Zástupcovia za pedagogický zbor:  Iveta Magicová
Ľubica Beerová
Mgr. Monika Štrompová
Zástupcovia tried:

3. trieda:

Michaela Kurillová
Marek Havrila

 

4. trieda:

Bc. Miroslava Dudášová
PhDr. Viera Fráková

 

1.trieda :

Monika Babejová

Petra Sýčová

  2.trieda:

Ing. Miroslav Daňo 

Gabriela Cirnerová