Zápis detí

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Humenská 51 v školskom roku 2023/2024

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysel usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2023/2024. Oznam zverejní obvyklým spôsobom a v stanovenom termíne.


Podmienky prijímania detí do materskej školy:
a) na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma dieťa od troch rokov veku,
b) na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
c) deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,/ ktoré do 31.08.2023 dovŕšia 5 rokov veku/ budú uprednostnené podľa trvalého bydliska,
d) výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy, dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný alebo diagnostický pobyt,
e) kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu
s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o
povinnom očkovaní dieťaťa/ neúplne vypísaná žiadosť nebude akceptovaná/,
f) osvojené základné sebaobslužné návyky, plienky sa vylučujú.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:
1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, žiadosť je zverejnená na web stránke MŠ a zároveň ju poskytuje aj riaditeľ MŠ.
2. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.
3. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.
4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Miesto a termín zápisu do MŠ:

riaditeľňa MŠ Humenská 51, Košice, poštová schránka, e-mail mshumenska51@azet.sk /naskenovaním žiadosti o prijatie v čase konania zápisu/.

Materská škola Humenská 51

od 02.05.2023 – 04.05.2023

v čase od 02.05.2023 08.00 – 13.00 hod.
03.05.2023 10.30 - 16.30 hod.
04.05.2023 08.00 - 11.00 hod.

Info: www.mshumenska.sk
T.č. 0907 900 111