Zápis detí

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Humenská 51 v školskom roku 2020/2021

 

         Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle §59  zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. a  v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ . Oznam zverejní  obvyklým spôsobom a v stanovenom termíne.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

 

1.Všeobecne platné podmienky vyplývajúce zo zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní:

  1. na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťaťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
  2. na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
  4. výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy, dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný alebo diagnostický pobyt,
  5. na prípadné priebežne uvoľnené miesta po termíne zápisu riaditeľka materskej školy prednostne prijíma deti v zmysle bodu 1b).

 

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:

 

  1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, žiadosť je zverejnená na web stránke MŠ a zároveň ju poskytuje aj riaditeľ MŠ.
  2. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.
  3. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie nie je potvrdením o akútnom stave dieťaťa, ale potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí v MŠ.
  4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  5. V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi materskej školy spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 

 

Miesto a termín zápisu do MŠ:

 

 

Materská škola Humenská 51 (riaditeľňa)

od 04.05.2020 – 06.05.2020

 

 v čase od  04.05.2020          08.00 – 13.00 hod.

                  05.05.2020          09.00 -  16.30 hod.

                  06.05.2020          07.30 -  11.00 hod.

                

 

                                                                                        Mgr. Monika Štrompová

                                                                                                   riaditeľka MŠ

 Prosíme aby ste sledovali aktualizácie na našom webe. Ďakujeme