Zápis detí

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Humenská 51 v školskom roku 2021/2022

 

         Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022. Oznam zverejní  obvyklým spôsobom a v stanovenom termíne.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

 

  1. na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov veku,
  2. na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  3. deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,/ ktoré do 31.08.2021dovŕšia 5 rokov veku/ budú uprednostnené podľa trvalého bydliska,
  4. výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy, dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný alebo diagnostický pobyt,
  5. kompletne vyplnená a podpísaná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa.

 

 

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:

 

  1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, žiadosť je zverejnená na web stránke MŠ a zároveň ju poskytuje aj riaditeľ MŠ.
  2. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.
  3. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa. Toto potvrdenie nie je potvrdením o akútnom stave dieťaťa, ale potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou diagnózou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí v MŠ.
  4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 

 

Miesto a termín zápisu do MŠ:

 

riaditeľňa MŠ Humenská 51, Košice, poštová schránka, e-mail

 

Materská škola Humenská 51                          

 

od 03.05.2021 – 05.05.2021

 

 v čase od  03.05.2021          08.00 – 13.00 hod.

                  04.05.2021          10.00 -  16.30 hod.

                  05.05.2021          08.00 -  11.30 hod.

                

 

 

Info: www.mshumenska.sk

         T.č. 0907 900 111

 

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Monika Štrompová

                                                                                                   riaditeľka MŠ

 Prosíme aby ste sledovali aktualizácie na našom webe. Ďakujeme