Dôležitá informácia školné - Platby platné od 1.4.2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach), prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 330/2012, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 641/2013, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 800/2013 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 123/2019, sa mení takto:

  1. V § 3 odseky 1 a 2 znejú : „(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 €.

  2. (2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca:“.

    To znamená , že rodič za každé svoje dieťa od 1.4.2021 uhrádza školné vo výške 20€ / každý meiac  ( nie 15€ od 3r. /50€ do 3r.) prosíme Vás upravte si trvalé príkazy. 

zmena VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a uznesenie MZ.


Tento dokument je zverejnený na webovom sídle mesta Košice   https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/25

Zmena VZN 

Uznesenie VZN

Späť