POZOR - Zmena platieb

 Dňa 15.12.2022 bolo na MZ schválené VZN č. 237, ktorým sa zmenila výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa na sumu 40 € mesačne. Ostatné podmienky odpustenia alebo zníženia príspevku sa nezmenili.

 Odkaz na webové sídlo mesta kde je VZN č. 237 zverejnené:  https://www.kosice.sk/vzn/237

Súčasne bola schválená zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. Príspevky podľa jednotlivých kategórií stravníkov nájdete v uvedenom VZN.

 

 VZN - poplatky

Späť